Affiliate Voorwaarden

Als geautoriseerde affiliate (Affiliate) van ActieveVakanties.nl (onderdeel van OutdoorInfo Magazine) gaat u ermee akkoord de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst (Overeenkomst) na te leven. Uw deelname aan het Affiliate Programma is uitsluitend om onze website wettelijk te adverteren en voor een commissie op lidmaatschappen en producten aangekocht door personen die naar ActieveVakanties.nl doorverwezen worden door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen. Door u aan te melden voor het Affiliate Programma (Programma) geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen ervan.

1. Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag om Affiliate te worden goed of af te keuren. U zult geen rechtsmiddel hebben tegen ons voor de afwijzing van uw Affiliate Program Aanvraag.

2. Vergoedingen

De provisies worden eenmaal per maand betaald op voorwaarde dat het minimum bedrag voor uitbetaling is bereikt. Opdat een Affiliate een opdracht kan ontvangen, moet de voornoemde rekening minimaal 60 dagen actief blijven.

U kunt u zelf niet doorverwijzen en u ontvangt geen commissie op uw eigen accounts. Er is ook een limiet van één commissie per verwijzing. Als iemand op de link op uw site klikt (op dezelfde dag of op verschillende momenten), dan ontvangt u alleen een commissie op de bestelling die volgt direct na de doorverwijzing.

3. Vergoeding per klik 

ActieveVakanties.nl hanteert een PPC (pay-per-click) model. Voor iedere legitieme verwijzing ontvangt de Affiliate een vergoeding. De meest actuele vergoedingen zijn te vinden op de affiliate programma pagina.

4. Affiliate links

U kunt zowel op uw website als in uw e-mailberichten gebruik maken van grafische en tekstlinks. U kunt met de ActieveVakanties.nl website adverteren in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

U kunt de door ons verstrekte afbeeldingen en teksten gebruiken, of u kunt er uw eigen afbeeldingen en tekst gebruiken zolang deze maar geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3.

5. Beëindiging door ActieveVakanties.nl

Uw affiliate aanvraag en status in het programma kunnen om een van de volgende redenen worden opgeschort of beëindigd:

  • Onrechtmatige advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
  • Spamming (massa e-mail, massa nieuwsgroep posten, etc.).
  • Reclame op sites die illegale activiteiten bevatten of bevorderen.
  • Schending van intellectuele-eigendomsrechten. ActieveVakanties.nl behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te verlangen van degenen die handelsmerken van ActieveVakanties.nl gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
  • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kickbacks van uw affiliate commissie als incentive. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met ActieveVakanties.nl is echter acceptabel.
  • Zelf verwijzen, frauduleuze bezoeken, vermoedelijke Affiliate fraude.
  • Niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse AVG wetgeving en/of de Europese GDPR

In aanvulling op het voorgaande, behoudt ActieveVakanties.nl zich het recht voor om elke Affiliate account te allen tijde te beëindigen, voor eventuele schendingen van deze overeenkomst.

6. Duur van de overeenkomst

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij uw aanvaarding van het Programma en eindigt wanneer uw Affiliate account wordt beëindigd. Beeindiging door de Affiliate kan op ieder gewenst moment d.m.v. een mail.

7. Aansprakelijkheid

ActieveVakanties.nl is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (omzetderving, provisies) als gevolg van affiliate tracking fouten, verlies van databasebestanden, of enig gevolg van opzet van schade aan het Programma en/of onze website (s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het Affiliate Programma. Wij claimen niet dat de werking van het Programma en/of onze website (s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

8. Schadeloosstelling

De Affiliate zal ActieveVakanties.nl en haar gelieerde en dochtervennootschappen, directieleden, bestuurders, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door ActieveVakanties.nl in licentie zijn gegeven of gemachtigd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, boetes, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen, verliezen en onkosten (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) voortvloeiend uit of verband houdend met alle claims die in verband met deze Overeenkomst zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid.

9. Toepasselijk recht, rechtspraak en proceskosten

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de Europese Unie. ActieveVakanties.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade buiten de expliciet in het vonnis van een rechtbank uitgesproken schades.

10. AVG / GDPR

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het affiliate programma van ActieveVakanties.nl, verklaart Affiliate ook volledig te voldoen aan de AVG / GDPR regelgeving, directieven en wetten.

11. Elektronische handtekeningen

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het affiliate programma ActieveVakanties.nl zijn vastgelegd. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en met alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, door het inschrijvingsproces te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht en werking heeft als een handgeschreven handtekening.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Als een wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliate account te beëindigen. Uw voortdurende deelname aan het Programma vormt uw aanvaarding van elke wijziging.